triangle
Image
Програма

MУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ`21

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Image
Програма

Визуални изкуства`21

Програмата цели осигуряване на благоприятни условия за създаване на творчески продукти в областта на визуалните изкуства, изграждане и утвърждаване на секторни и междусекторни партньорства, осигуряване на достъп до визуални изкуства и привличане на нови аудитории.

Програмата цели осигуряване на благоприятни условия за създаване на творчески продукти в областта на визуалните изкуства, изграждане и утвърждаване на секторни и междусекторни партньорства, осигуряване на достъп до визуални изкуства и привличане на нови аудитории.

Image
Програма

ДЕБЮТИ`21

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти от сферата на визуални и дигитални изкуства

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино

Подпомага разработването и реализацията на дебютна авторска художествена литература.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни музикални проекти

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми

Image
Програма

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ`21

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Image
Програма

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО`21

Програма за цялостна или частична подкрепа на годишната продукция и издръжка на организации в областта на цирковото изкуство.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети и способни да докажат активна дейност в областта на съвременните циркови и улични изкуства.

Модулът е насочен към културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в областта на традиционното цирково изкуство.

Image
Програма

Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти`21

Програмата цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законоопределените им функции.

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Image
Програма

КРИТИКА`21

Програма за развитие и широко популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Image
Програма

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО`21

Програмата подкрепя проекти, които целят да насърчат предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепя се въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп докултурното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Image
Програма

МОБИЛНОСТ`21

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия внационални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на разходи на професионални артисти и представители на културатa и изкуствата за участия внационални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на разходи на български артисти за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на разходи на български артисти за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Image
Програма

МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ сесия 2'21

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Image
Програма

ПОДКРЕПА ЗА ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО`21

Програмата цели финансиране на разходи за създаване на творчески проекти във всички сфери на любителското изкуство.

Image
Програма

ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME`21

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература.

The function of the Translation Grant is to contribute to the promotion of Bulgarian fiction abroad, by supporting the translation and adaptation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience.

Конкурсът целево финансира проекти за превод и издаване на книги на български автори на чужд език или адаптация на книги на български автори на езика на Република Северна Македония. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на български преводачи, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи

Image
Програма

ПУБЛИКИ`21

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

Програмата подпомага финансово дейности за създаване,адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

Image
Програма

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА`21

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Image
Програма

ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство 21

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на индивидуални творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на групови творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Image
Програма

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА'21

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на класическата музика, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на фолклорното изкуство, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“.

Image
Програма

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА ПОП, РОК И ДЖАЗ МУЗИКАТА'21

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на поп, рок и джаз музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на поп, рок и джаз музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Image
Програма

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ`21

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Image
Програма

ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ`21

Програмата разпределя целеви средства за проекти с голямо национално значение в областта на културата.