triangle
Image
Програма

ДЕБЮТИ - ВТОРИ КРЪГ'22

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Image
Програма

ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ'22

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Image
Програма

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ'22

Програмата цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си.

Програмата цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си.

Image
Програма

КРИТИКА'22

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание два модула: МОДУЛ „Иновативни модели за критика“ е насочен към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата. МОДУЛ „Утвърдени издания“ цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата.

МОДУЛ „Иновативни модели за критика“ е насочен към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата.

МОДУЛ „Утвърдени модели“ цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата.

Image
Програма

МОБИЛНОСТ 1'22

Програма за финансиране на пътуване до събитие, в което кандидатът ще вземе участие, както и пътуване на чуждестранни артисти, които ще вземат участие в събитие, организирано от кандидата.

Image
Програма

МОБИЛНОСТ 2'22

Модулът е насочен към артисти-любители и културни организации, занимаващи се с любителско творчество и фолклор, които планират мобилност в и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти като гости на събития в България.

Модулът е насочен към професионални артисти и културни организации, които планират мобилност във и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти, като гости на събития в България.

Image
Програма

НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА '22

Награди Национален фонд „Култура“ за ученици от държавните училища по изкуствата и културата за високи постижения в областта на културата и за студенти от висшите учебни заведения по изкуства за високи постижения в областта на изкуството и култура.

Image
Програма

ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT'22

Конкурсът финансира проекти за литературен превод и издаване на книги на български автори. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на преводачи от български език, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи. Кандидатурите могат да бъдат подадени в системата на НФК на английски език или на български език по желание на кандидатите. The Programme funds projects for literature translations and publications of editions by Bulgarian authors. In this way, public funds are channelled towards a more sustainable positioning of Bulgarian literature and authors internationally, providing greater employment and stability for Bulgarian translators, as well as establishing long-term partnerships, exchanges of good practices and in the field of literature translation. Applications can be submitted through The National Culture Fund of Bulgaria’s platform in English or in Bulgarian. The Application Form is now available in English.

Image
Програма

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ'22

Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата за възстановяване има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

Image
Програма

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО'22

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира организациите, активно работещи в областта на любителските изкуства, с оглед адаптацията им към пост-пандемичната ситуация. В този смисъл програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на достъп и ангажирането на по-голям брой участници.

Image
Програма

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК'22

Програмата има за основна цел да подкрепи традиционни циркове в България и техния капацитет за развитие в пост-ковид ситуация.

Image
Програма

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ'22

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира потребностите в частния културен сектор. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда, във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, публични, икономически, медийни, и др.

Image
Програма

ПУБЛИКИ'22

Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики.

Image
Програма

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА'22

Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Програмата финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области.

Image
Програма

СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ'22

Image
Програма

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ'22

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Image
Програма

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ'22

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Image
Програма

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА'22

Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, „Мрежи“ и „Платформи“.