triangle

Грантова схема 2.2.: ПЪРВА СЕСИЯ (прием на документи)

На основание Регламент на ЕС 241/2021 г., в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, след съгласуване с Министерството на финансите и в съответствие на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 114/08.06.2022 г. и на Оперативно споразумение с Министерството на финансите от 24.04.2023 г., както и след проведено Обществено обсъждане,

Националният фонд „Култура“ обявява ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) със срок до 17.00 ч. на 24.04.2024 г. на

BG-RRP-11.015 Схема за безвъзмездна помощ „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“:

Цел на процедурата: Създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на културните и творчески индустрии.

  • Общ размер на финансирането за първата сесия по тази схема: 15,000,000.00 лв.
  • Допустими кандидати: Културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата.
  • Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 70,000.00 лв.
  • Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 142,000.00 лв.
  • Финансово самоучастие на всеки краен получател: 10% от допустимите разходи от ПИИ.
  • Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца.

Средствата се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Напомняме, че кандидатстването става само и единствено през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). По процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост въпроси и разяснения могат да се подават само и единствено в ИСУН 2020, „Модул за електронно кандидатстване“, раздел „Електронно кандидатстване“, процедурата, за която се отнася въпросът, секция „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане на разяснения“. Обръщаме внимание, че няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефон, имейл или социални мрежи, както и че няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. В услуга на Сектор „Култура“ Националният фонд „Култура“ е изготвил следния видеоматериал, който обобщава информацията за Плана: https://youtu.be/W442fAAAA_M?si=-nnP2V4L82Kzm2Mo

Грантовата схема е достъпна за подаване на ПИИ на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fd5fd1ce-8ae0-4826-b57e-6cc5128451d4

Надяваме се, че в предстоящите месеци на отваряне за прием и на още 16 сесии по 7 схеми културният сектор в България ще успее да се възползва от предоставената изключителна възможност за безвъзмездно финансиране, като предложи, реализира и отчете културно съдържание от европейско и световно ниво.

 

Желаем Ви успех!

 

Националният фонд „Култура“

Структура за наблюдение и докладване (Проект 42 от НПВУ)

Oще