triangle

Национален фонд „Култура“ /НФК/e българска организация на бюджетна издръжка към министъра на културата, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. НФК е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Мисията на Национален фонд „Култура“ /НФК/ е основана на принципите на националната културна политика и е насочена към подпомагане развитието на българската култура. За целта НФК набира, управлява и разходва средства*, съобразно краткосрочни цели за работа. Основни принципи в работата на НФК са прозрачността и конкурсното начало на проектен принцип.

В конкурсите за финансово подпомагане на НФК имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации. Кандидатите представят документи по образец, различни за всеки конкурс. В началото на всяка година Управителният съвет на НФК формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа, като приема програма за темите на конкурсите за финансово подпомагане през текущата календарна година. Конкурсната процедура се открива с публикуване на обява в централния печат и на Интернет страниците на НФК и на Министерство на културата, която съдържа: – предмет на конкурса; – срок за подаване на документи; – адрес за контакти.

Резултатите от конкурса се обявяват на Интернет страниците на Министерство на културата и НФК, а спечелилите кандидати се уведомяват писмено по e-mail. В рамките на дейността си НФК развива, придружава и подкрепя извършването на стратегически инициативи и партньорски проекти на национално, регионално и местно ниво.

* Средствата по Фонда се набират от държавния бюджет, от дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица, от част от събраните глоби, санкции и такси по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за културното наследство, Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, Закона за народните читалища и Закона за закрила и развитие на културата, част от приходите от наеми, получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата и от договорената цена за наема на експонати - движими културни ценности, собственост на държавата, включени в изложби извън страната.
img05.jpg
img04.jpg
img03.jpg
img01.jpg