triangle

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА 117 МЛН. – ДОПУСТИМИ СА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 г. (ПКИП).

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е предвидено да бъде 25 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. при максимален интензитет (процент) на помощта по линия на ПКИП - до 60% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими по процедурата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Документите по мярката ще се подават изцяло електронно в системата ИСУН. Проектите на условия за кандидатстване и условия за изпълнение вече са публикувани в:

сайта на МИР: 

https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/podkrepa-za-semejnite-predpriyatiya-predpriyatiyata-ot-tvorcheskite-industrii-i-zanayatite/

сайта на ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/procedure/infopublicdiscussion/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa

 

Националният фонд „Култура“

Oще