triangle

НЕЗАВИСИМ ОДИТ ПО ПРОГРАМА „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 22“

В изпълнение на задълженията на Националния фонд „Култура“ във връзка с Одитен доклад № 0500100200 на Сметната палата за извършен одит за съответствие на управлението на публични средства и дейности на Националния фонд „Култура“ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2019 г. е сключен договор ДФ-6/25.09.2023 г. за независим одит и изготвяне на независим доклад за договорени процедури (фактически констатации) относно проверка на проекти, финансирани по Програма „Едногодишен грант 2022“ на Фонда, разпределяща най-значителния финансов ресурс за субсидии на институцията.

 

В резултат на изпълнението на независимия одит е изготвен подробен доклад за фактически констатации, в който се отбелязват следните най-чести нередности в отчетите на бенефициентите по програма „Едногодишен грант 2022“:

 

 • Извършвани извън срока на договора плащания;
 • Неспазване на клаузата на договора, че се допускат само до 15% прехвърляне на средства по одобрените пера в бюджета на проекта;
 • Липсващи реквизити при отчитане на фактури, от които да е ясно каква е услугата („услуга по поръчка“) или какво точно е закупено („продукционни материали“);
 • Разходооправдателни документи, в т.ч. договори, фактури, платежни нареждания и заповеди за командировки, не са изготвяни съгласно Указанията за изпълнение и отчитане на проекти. В тях не е упоменавана програма „Едногодишен грант“ на Националния фонд „Култура“, по която е получено финансирането, както и не е посочен номерът на договора за финансово подпомагане;
 • Наличие на подписвани документи от неоправомощени лица по договори;
 • Документално необосновани разходи по дейности от проектите;
 • Залагане и отчитане на недопустими разходи, вкл. разходи за правна защита;
 • Липса на констативни или приемо-предавателни протоколи за изпълнена дейност към гражданските договори;
 • Липса на дата в издадени констативни или приемо-предавателни протоколи за изпълнена дейност по договори, което не позволява да се установи в какъв период са извършвани дейностите.

 

Одиторът по проверката прави и конкретни препоръки във връзка с целесъобразното и законосъобразно разходване на публични средства:

 

 • 100% авансово плащане на субсидиите носи необоснован риск с висока обществена значимост по постигане на целите, резултатите и последиците, свързани с осъществяване на творческия резултат. Категорично се препоръчва механизъм на авансови, междинни и окончателни плащания.

 • Избягване на конфликт на интереси чрез недопускане лица от екипа на проектите да съвместяват дейности – т.е. едно и също лице да бъде възложител и изпълнител по дейност от проекта.
 • Задължително прилагане при отчитане на аналитични хронологични оборотни ведомости от счетоводните системи на бенефициентите.

 Одитираните бенефициенти по програма „Едногодишен грант 22“ на Националния фонд „Култура“ са разглеждани по критерии съгласно честотност на финансирането и обем на отпусканите средства. Констатациите в доклада ще бъдат вземани под внимание в окончателното разглеждане на отчетите по всички проекти, финансирани от Фонда. Всеки от анализираните бенефициенти ще бъде уведомен с индивидуално писмо за направените констатации по съответния отчет и информация за следващите стъпки, които следва да се предприемат за успешното приемане на отчета.

 

Националният фонд „Култура“

Oще