triangle

Покана

Покана за набиране на предложения за експерти, които да се включат в Списък на оценители и експерти към НФК.

Национален фонд „Култура“ (НФК) обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Списък на оценители и експерти към НФК, които могат да участват:

 • в състава на експертните комисии, сформирани с цел оценка на проектни предложения по програмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Национален фонд „Култура“, включително експертните комисии за извънредни програграми за финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка; 
 • разработването, анализ  и оценка на програми за безвъзмездна финансова помощ;
 •  осъществяването на мониторинг на одобрени от НФК проекти.

Изборът на външни експерти следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, законност, последователност и предвидимост.

Изисквания за опит и експертиза към експертите:

 • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър", „магистър" или ОНС „доктор“; 
 • минимум 2 години професионален опит в областта на: култура, изкуства, наука, медии, образование, икономика, финанси, право, маркетинг и комуникация, социални дейности; 
 • компютърна грамотност.

Допълнителни предимства:

 • опит в оценяването на проекти по програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • опит в разработването, анализ и оценка на програми и проекти (например програми на Европейската комисия, оперативни програми, държавни и общински финансиращи програми, програми за финансиране на частни фондации и други).

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнена онлайн форма
 • Автобиография
 • Декларация за участие в поканата

Допълнителни документи:

 • Документи, доказващи опит в оценка на проектни предложения (референции, заповеди за участие в оценителни комисии или други);
 • Други документи по избор на кандидата.

НФК си запазва правото да изисква предоставянето на допълнителни документи, които да удостоверяват опита на кандидата, описан в автобиографията му.

Срок за подаване на документи:  20 април 2022 г. 

Подадените заявления и придружаващи документи ще се проверяват  за  съответствие с посочените изисквания преди да бъдат включени в Списък на оценители и експерти на НФК. 

Експертите ще бъдат селектирани спрямо нуждите на съответната програма и/или дейност, свързана с работата на НФК. 

За участието си в работата на НФК външните експерти ще получават възнаграждение въз основа на сключен договор с изпълнителния директор на НФК съгласно ангажимента, за който ще бъдат поканени. 

Онлайн форма за участие ТУК

Декларация за участие в поканата ТУК (следва да бъде подписана и прикачена във формата за участие - допустими са саморъчен подпис или електронен подпис)

Oще