triangle

ПРОЕКТ 42 от ПВУ: Актуална информация

 

За последната половин година Националният фонд „Култура“ проведе най-мащабната си информационна кампания, посветена на условията и възможностите по Проект 42 от Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез присъствалите над 450 културни оператори в 15 града в страната българските културни организации са запознати в подробности с предстоящото безвъзмездно финансиране по Плана (Инвестиция 6: „Развитие на културните и творчески сектори“).

Представени са Грантовите схеми: „Български продукции от КТИ в платформите на отворениета пазари на ЕС“, „Създаване на български продукции и копордукции в сектора на КТИ“, „Представяне пред българска публика на съвременни европейски продукти от сектора на КТИ“, „Представяне пред българска публика на съвременни български продукти от сектора на КТИ“. От тях първите две са с приключили всички съгласувателни действия с Министерството на финансите и Дирекция „Национален фонд“, със завършено обществено обсъждане и обработка на постъпилите коментари и предложения – те се публикуват за кандидатстване (прием на проекти за изпълнение на инвестицията). Вторите две са режим на обществено обсъждане, което приключва в началото на м. март: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/f34038c8-0189-47ae-9071-bed34dde5a45

и

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/3e09482f-92cd-49a9-a5a9-b57e8d3de231 

 

За да  се подпомогне в максимална степен развитието на творческите индустрии по места, осигуряването на допълнителни възможности и перспектива за културния сектор, Националният фонд „Култура“, съвместно с представителите на Общините в София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Благоевград, Стара Загора, Русе, Шумен, Перник, Габрово, Хасково, Велико Търново,  провежда и работни срещи, за да подготви административните структури за провеждането на Дейност 4. „Нови поколение местни политики за култура“ за големи и малки общини, както и да прецизира условията за кандидатстване като сечение между специфичните нужди и възможности на отделните общини.

 

NB! По процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост допълнителни въпроси и разяснения могат да се подават единствено в ИСМ-ИСУН 2020, „Модул за електронно кандидатстване“, раздел „Електронно кандидатстване“, процедурата, за която се отнася въпросът, секция „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане на разяснения“. Задаването на въпроси по горепосочения начин е активен след отвяране на процедурата за кандидатстване, като обръщаме внимание, че няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефон и имейл, както и че няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

В допълнение, Националният фонд „Култура“ предлага на всички свои потенциални кандидати следния видеоматериал, който да обобщи информацията за Плана: https://youtu.be/W442fAAAA_M?si=-nnP2V4L82Kzm2Mo 

Националният фонд „Култура“ благодари на всички администрации от местната власт в България, на всички представители на културните организации и на всички творци, които взеха активно участие и без чиято помощ и градивни коментари и предложения Проект 42 би бил немислим.

 

Националният фонд „Култура“

 

Oще