triangle

ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ИЗМАМИ, КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД „КУЛТУРА“  В КАЧЕСТВОТО МУ НА СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ (СНД) ПО ИНВЕСТИЦИЯ C11.I6 „РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ  СЕКТОРИ“, КОМПОНЕНТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В съответствие с чл. 2, ал. 3 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (ПМС 157/2022), лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Конфликт на интереси е дефиниран в чл. 61, пар. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

По отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим Законът за противодействие на корупцията (ЗПК).

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси включват голям спектър нарушения, които разпределителите на финансови средства от Съюза са длъжни да докладват и разследват. В тази връзка:

 • За „измама“, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:

- по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, което се отнася до:

 • използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на ЕС или бюджетите, управлявани от ЕС или от негово име;
 • неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
 • неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;

- по отношение на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, което се отнася до:

 • използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което незаконно се намаляват ресурсите в бюджета на ЕС или бюджетите, управлявани от ЕС или от негово име;
 • неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
 • неправилното използване на законно предоставени ползи, което води до същия резултат;

 

Важно: „присвояване“ означава действие на публичен служител, на когото пряко или косвено е възложено управление на средства или активи, за договаряне или разплащане със средства или усвояване или използване на активи в противоречие с целта, за която те са били предназначени по принцип, което вреди на финансовите интереси на ЕС.

 • „Корупция“, засягаща финансовите интереси на ЕС, е налице в случаите на:
 • „пасивна корупция“ - действия на публичен служител, който пряко или чрез посредник поиска или получи облаги, независимо от естеството им, за себе си или за трето лице, или приеме обещание за такава облага, за да извърши или да се въздържи от извършването на действия в съответствие със своите служебни задължения или при изпълнението на своите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на ЕС;
 • „активна корупция“ - действия на всяко лице, което пряко или чрез посредник обещае, предложи или предостави облаги, независимо от естеството им, на публичен служител за него или за трето лице, с оглед извършване или въздържане от извършване на действия от служителя в съответствие със служебните му задължения или при изпълнението на неговите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на ЕС.

 

Важно: „публичен служител“ означава: 1. служител на ЕС или служител на националната администрация, включително всеки служител на националната администрация на друга държава членка и всеки служител на националната администрация на трета държава 2. всяко друго лице, на което са възложени и упражнява функции на публична служба, които включват управление или вземане на решения, засягащи финансовите интереси на ЕС в държавите членки или в трети държави.

 • „Конфликт на интереси“ съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, по смисъла на чл. 61, пар. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.
 • Съгласно чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, понятието „нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или чрез намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или чрез извършването на неоправдан разход.
 • „Двойно финансиране“ при изпълнението на инвестиции по ПВУ, засягащо финансовите интереси на ЕС, е налице, когато дейности по инвестиции получават подкрепа едновременно от ПВУ и от други програми и инструменти на ЕС, като тази подкрепа покрива същите разходи.

 

 

Служителите на Националния фонд „Култура“ (СНД по Плана за възстановяване и устойчивост) в изпълнение на своите задължения са длъжни да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност. Служителите по нередности на СНД разглеждат изпратените сигнали за нередности по време на кандидатстването, изпълнението и отчитането на предложенията за изпълнение на инвестиции от ПВУ и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране и докладване по надлежния ред.

Във връзка с горното всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост към Националния фонд „Култура“.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива нередности, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ или по процеса на договаряне нередности, касаещи действие или бездействие на служители на структурата за наблюдение и докладване, и други. Изложените в сигналите съмнения и/или обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности чрез изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация. Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Важно: В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван за това, че е подал сигнал. Освен това Директива (ЕС) 2017/1371 по наказателноправен ред изрично посочва, че с транспонирането и не следва да се засягат съществуващите задължения за осигуряване на възможност за анонимно сигнализиране по силата на правото на Съюза. В тази връзка Националният фонд „Култура“ дава възможност при наличие на обстоятелства, непозволяващи инициализацията на лицето, което подава информация, да бъде пуснат, приет и обработен анонимен сигнал за нередност.

 

Начини на подаване на сигнал за нередност

 1. Подаване на писмени сигнали за нередност, чрез електронна поща:

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на следния email: signal@ncf.bg

В сигнала е желателно да посочите следното:

 1. име на подателя;
 2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
 3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
 1. телефон за връзка (по възможност), който да се използва при необходимост от изясняване на някаква част от подадената информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;

 

 1. Подаване на писмени сигнали за нередност на хартия чрез куриер/Български пощи или друг доставчик:

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на следния адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 7, ет. 3, за Национален фонд „Култура“, като на пакета изрично да бъде посочено „Сигнал за нередност по ПВУ“.

В сигнала е желателно да посочите следното:

 1. име на подателя;
 2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
 3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
 1. телефон за връзка (по възможност), който да се използва при необходимост от изясняване на някаква част от подадената информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;

 

 • Устни сигнали за нередности се приемат в работно време от 09:00 до 17:30 ч. на следните телефони:0876880992 и в сградата на Националния фонд „Култура“ на адрес: гр. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, ет. 3

В сигнала е желателно да посочите на служителя по нередности следното:

 1. име на подателя;
 2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
 3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
 1. телефон за връзка (по възможност), който да се използва при необходимост от изясняване на някаква част от подадената информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;
 2. Подаване на сигнал директно през интернет страницата на Националния фонд „Култура“ чрез избор на бутон „ПОДАВАНЕ НА АНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ“ или бутон „ПОДАВАНЕ НА НЕАНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ“.

 

Важно: При наличие на или при съмнение за връзка на служителя по нередности със случая на нередност, може да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

 • Ръководителя на СНД на Националния фонд „Култура“, отговорен за контрола на съответната инвестиция, към който се отнася сигалът;
 • Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или

 

При наличие или съмнение за връзка на ръководителя на СНД или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“.

Когато сигналът касае ръководителя на дирекция „Национален фонд“, то информацията следва да се предаде директно до:

 • ресорния за дирекция „Национален фонд“ заместник-министър на финансите или до министъра на финансите, или до
 • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи, или до
 • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. В случаите, когато сигналът за сериозна нередност касае служител от ДНФ/СНД се информира и Инспекторатът в съответното ведомство (Министерството на финансите или това в рамките на което е СНД).