triangle
 • Мога ли да кандидатствам като физическо лице?

  Съгласно нормативните актове за финансово подпомагане НФК позволява кандидатстването на отделни културни дейци – физически лица, в някои от конкурсните програми. Подробни изисквания за допустимостта на кандидатите могат да бъдат открити в приложените условия към всяка една програма.
 • Трябва ли да имам/е собствено финансово участие, ако кандидатствам/е за финансиране в НФК?

  Съгласно чл. 6, ал.4, т. 2 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" кандидатите са задължени да осигурят 20 на сто от общия бюджет, ако исканата сума от НФК е над 10 000 лева. Във всички останали случаи, когато общият бюджет надхвърля исканата сума, при кандидатстването трябва да се представят доказателства за финансова обезпеченост на разликата.
 • Как да покажа наличието на собствен нефинансов принос?

  За доказване на нефинансов принос към проекта може да се представят документи като договори за дарение, за съвместно ползване, за съвместна дейност; декларация от лице, предоставящо нефинансов принос към проекта и др. Определяне на стойността на нефинансовия принос към проекта става като се използват съпоставимите пазарните цени на съответния принос на база на: - оферти в Интернет или - оферти в специализирания печат или - статистически данни. Не се приемат за доказателство за пазарна стойност, изготвени конкретни оферти от отделни доставчици.
 • Мога ли да кандидатствам/е с повече от един проект в конкурсна сесия?

  Всеки кандидат има право да кандидатства с по един проект в конкурсна сесия.
 • Мога ли да кандидатствам като физическо лице, ако участвам и в друг проект с юридическото лице, което представлявам?

  Да, можете. Представителството на юридическо лице не ви лишава от кандидатстване в лично качество, тъй като става дума за два независими правни субекта.
 • Кой има право да подписва и заверява с гриф "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" документи при кандидатстване?

  Право да подписват оригинали и да заверяват копия на документи имат представляващите юридически лица-кандидати (или техни служители / пълномощници, натоварени с такива функции*), както и физическите лица-кандидати, когато програмата го допуска. Заверката на копия на документи се извършва с гриф "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА", подпис и печат (за юридически лица). *не е необходимо да се представят доказателства
 • Не мога да подам кандидатурата си лично, възможно ли е трето лице да я предаде вместо мен?

  Документи за кандидатстване се подават единствено лично от физическото лице-кандидат или от представляващия юридическото лице-кандидат, освен ако не е указано друго в условията на съответната програма*. *в някои случаи, ако е изрично упоменато в условията на програмата, е възможно подаването на кандидатури от упълномощено лице при представяне на пълномощно
 • Необходимо ли е пълномощното при подаване на кандидатура от трето лице да е нотариално заверено?

  Ако програмата дава възможност за кандидатстване посредством упълномощено лице е необходимо представяне на пълномощно в обикновена писмена форма без нотариална заверка.
 • Задължително ли е участието в обучението по програма "Дебюти"?

  Участието на успешно преминалите първи кръг на програма "Дебюти" в междинното обучение е задължително условие за явяване на втори кръг на програмата.
 • Мога ли да изпратя кандидатура по пощата?

  Единственият възможен начин за подаване на кандидатури е като се входират на място в седалището на НФК или онлайн, посредством платформата за кандидатстване на www.ncf.bg, освен ако не е указано друго в програмата.
 • Какво трябва да направя, ако не усвоя цялата преведена сума от НФК?

  Национален фонд „Култура“ целево предоставя суми за финансово подпомагане на конкретен проект. Във връзка с това, средствата следва да се изразходват единствено за осъществяването му и съгласно приложения към него бюджет. В случай че не бъде изразходвана цялата сума за осъществяване на проекта, бенефициентът е длъжен да върне разликата по банкова сметка на НФК в срок от 7 работни дни след представянето на финансовия отчет.
 • Как мога да изплащам хонорари, ако кандидатствам като физическо лице в програма "Дебюти"?

  Физическите лица-бенефициенти по програма „Дебюти“ могат да изплащат възнаграждения по граждански договори, при условие, че са регистрирани в регистър БУЛСТАТ като осигурители.
 • Колко проекта имам право да спечеля за една календарна година?

  Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 отНаредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" всяко лице има право да спечели до два проекта за една календарна година.
 • Кога мога да започна изпълнението на своя проект?

  Началото на изпълнение на дейностите по съответния проект се предвижда в условията на всяка от програмите за подпомагане и подписания договор за изпълнението му.
 • Какво трябва да представя при отчитане на проект?

  За отчитане разходването на предоставените средства се изготвя краен отчет, състоящ се от финансов отчет, в съответствие c изискванията на счетоводното законодателство, и съдържателен отчет относно изпълнението на проекта. Подробна информация за специфичните отчетни изисквания на всяка програма, както и указания за начините за предаването на отчет могат да се открият в условията на съответната програма, както и в договора, сключен между бенефициента и НФК.
 • Задължително ли е публикуването на логото на НФК на всички рекламни материали?

  Като част от договора с НФК, бенефициентът се задължава във ВСИЧКИ рекламни (печатни и аудио-визуални) материали, печатни и електронни информационни текстове (вкл. социални мрежи), прессъобщения и медийни изяви, и всички реализирани художествени / културни продукти от проекта да указва участието и подкрепата на Национален фонд „Култура“ като публикува следния текст: „Проект ... /наименование на проекта/ се реализира с финансовата подкрепата на програма „.......“ /наименование на програма/ на Национален фонд „Култура“, придружен от логото на Национален фонд „Култура“. Неизпълнението на това изискване води до прекратяване на договора и задължение за възстановяване от страна на бенефициента на предоставената сума.
 • Мога ли да закупя телевизор или друга техника със спечеленото от НФК финансиране?

  Подробна информация за признатите разходи от НФК се обявяват в условията на всяка една програма. Към момента не е възможно закупуването на дълготрайни материални активи със средства от Фонда.
 • Възможно ли е да кандидатствам с проект, който не е бил одобрен на предишна конкурсна сесия на НФК?

  За получаване на средства от Фонда не могат да кандидатстват проекти, които не са одобрени на предходни конкурсни сесии на Фонда, освен в случаите на проекти, непредложени за финансово подпомагане поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на съответната програма.
 • Успешната реализация на проекта ми, финансиран от НФК, налага промяна в името и срока на реализация. Възможно ли е да направя подобна промяна и как?

  Изменения на параметри в договора се допускат само след одобрение на входирано заявление от бенефициента до изпълнителния директор на НФК и подписване на допълнително споразумение към договора.
 • Кога мога да очаквам превеждане на целевото финансово подпомагане във връзка с одобрения ми проект?

  Банковият превод се осъществява в рамките на две седмици след обявения краен срок за приемане на договорите, освен в случаите на непредвидено забавяне.
 • Как мога да се консултирам с експертите на НФК по въпроси, свързани с процеса по кандидатстване?

  Консултации се извършват след предварително записан час в приемното време на НФК: вторник, сряда и четвъртък от 11:00 ч. до 15:00 ч. на адрес бул. "Александър Стамболийски" 17.
 • Как мога да предам отчет към проект?

  Хартиени копия с приложена електронна версия (диск / флашка) и други отчетни материали се предават в работното време на НФК: вторник, сряда и четвъртък от 11:00 ч. до 15:00 ч. на адрес бул. "Александър Стамболийски" 17. Подробни указания за алтернативни начини за предаване на отчет могат да се открият в условията на съответната програма.
 • Какъв е срокът за отчитане на спечеленият от мен проект?

  Допустимите срокове за реализация и отчитане са обявени в условията на програмата, както и в договорите с НФК.