triangle

Националният фонд "Култура" (НФК) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата. НФК подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата.

НФК е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. В рамките на политиката за финансово подпомагане на Фонда до момента са били обявени над 110 конкурсни сесии, в които са кандидатствали повече от 5000 проекта, половината от които са получили финансиране в общ размер на близо 4 500 000 лева. В допълнение, Национален фонд „Култура“ реализира собствени и партньорски проекти на национално, регионално и местно ниво с цел осъществяване на стратегически и информационни инициативи.

 1. 2017

  Статистика за 2017 година

  В изпълнение на политиката на НФК през 2017 г., бяха реализирани 6 конкурсни програми. За финансова подкрепа кандидатстваха 317 проекта, като 138 от тях бяха одобрени. Общата стойност на  финансовото подпомагане бе в размер на  366,693 лева. 

 2. 2016

  Статистика за 2016 година

  В изпълнение на политиката на НФК през 2016 г. се проведоха 10 конкурса. За финансиране постъпиха 399 проектни предложения. Одобрение за финансова подкрепа получиха 181 проекта в размер на 371 370 лв.

 3. 2015

  Статистика за 2015 година

  През 2015 г. Национален фонд „Култура“ обяви и реализира 9 конкурса. За финансова подкрепа кандидатстваха 384 проекта, а 142 от тях получиха одобрение за финансово подпомагане в размер на 373 809 лв.

 4. 2014

  Статистика за 2014 година

  През 2014 г. в НФК се реализираха 8 конкурса. За финансова подкрепа кандидатстваха 388 проекта, а 205 от тях получиха одобрение за финансово подпомагане в размер на 350 539 лв.

 5. 2013

  Статистика за 2013 година

  В рамките на политиката за финансово подпомагане на Фонда за 2013 г. се реализираха 5 конкурса. За финансова подкрепа кандидатстваха 396 проекта, а 198 от тях получиха субсидия в размер на 290 601 лв.

 6. 2012

  Статистика за 2012 година

  НФК успешно реализира 5 конкурсни сесии през 2012 г. За финансова подкрепа кандидатстваха 401 проекта, а 204 от тях получиха субсидия в размер на 321 087 лв.

 7. 2011

  Статистика за 2011 година

  През 2011 г. се проведоха 5 конкурса по програмите на Фонда. Постъпилите по тях проекти са 394. Финансова подкрепа получиха 216 проектни предложения на стойност 310 220 лв. Средствата за реализиране на собствени проекти, стратегически и информационни инициативи на Фонда през 2011 г. възлизат на 191 615 лв. (Проект по ОПАК).

 8. 2010

  Статистика за 2010 година

  В конкурсната програма на Фонда постъпиха 220 проекта. Одобрените предложения са 130, които са получили финансова подкрепа на обща стойност 110 722 лв.

 9. 2009

  Статистика за 2009 година

  През 2009 г., в изпълнение на годишната програма на Фонда, се проведоха 8 конкурса. Постъпилите проектни предложения са 645. От тях 270 са одобрени за финансова подкрепа на стойност 554 771 лв. Постъпиха 7 целеви дарения на стойност 567 014 лв., разпределени според волята на дарителите.

 10. 2008

  Статистика за 2008 година

  През 2008 г. бяха реализирани 9 конкурса. За финансово подпомагане постъпиха 400 проекта. Одобрение получиха 237 предложения в размер на 538 424.80 лв. Проектите по целеви дарения и собствените проекти за стратегически и информационни инициативи на Фонда са в размер на 132 281 лв. Общата финансова подкрепа възлиза на 670 705,80 лв.

 11. 2007

  Статистика за 2007 година

  НФК проведе 8 конкурсни сесии през 2007 г. За финансова подкрепа постъпиха 512 проекта. Финансиране получиха 276 проекта в размер на 388 130 лв.Съвместните проекти в подкрепа на културно-историческото наследство, разходваните целеви дарения и собствени проекти за стратегически и информационни инициативи на Фонда са в размер на 315 132.65 лв. Общата финансова подкрепа възлиза на 703 262.65 лв.

 12. 2006

  Статистика за 2006 година

  За изпълнение на конкурсната програма на Фонда се проведоха 7 сесии през 2006 г. За финансиране кандидатстваха 630 проекта. Финансова подкрепа получиха 264 проекта в размер на 323 335.54 лв. Участието на Фонда в тристранен проект на обща стойност 30 000 лв. подкрепи 19 проекта. Предоставените парични суми при връчване на наградата почетен знак "Златен век", са на стойност 133 500 лв. Общата финансова подкрепа възлиза на 538 080 лв.

 13. 2005

  Статистика за 2005 година

  През 2005 г. във Фонда се проведоха 8 конкурса. За финансова подкрепа постъпиха 571 проекта. Одобрение за финансиране получиха 202 предложения в размер на 327 125 лв. С участието на Фонда в тристранен проект на обща стойност 50 000лв., са предоставени награди във връзка с честването на 24 май на стойност 104 000 лв. и изпълнено целево дарение в размер на 200 000 лв., като общата финансова подкрепа възлиза на 681 125 лв.

 14. 2018

  Статистика за 2018 година

  В рамките на грантовата политика на Фонда за 2018 година се реализираха 8 конкурса. За финансова подкрепа кандидатстваха 577 проекта, а 243 от тях получиха одобрение за финансово подпомагане в  общ размер на 890 825 лева.