triangle

Краен срок по Програма „Едногодишен грант“

Наближава крайният срок за кандидатстване по Програмата „Едногодишен
грант – 2022 г.“


***Програмата е насочена към частни културни организации, активни
оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 –
2022 г. Финансовата подкрепа е предвидена за повишаване и задържане на
административен капацитет чрез продължителна заетост на административен
екип на организацията (най-малко за срока на Програмата) наред с регулярни
дейности и пространства, както и създаване, представяне и разпространение
на културно съдържание в страната и чужбина, включително и привличане на
външни/нови членове на основен творчески екип на организацията, с цел
разгръщане на творчески потенциал и реализиране на трайни сътрудничества
в сектора.***


Краен срок за кандидатстване: 22.09.2022 г., четвъртък, (15:00 ч.)
Запознайте се подробно с условията и възможностите на програмата на
https://programs.ncf.bg/bg .


ВАЖНО: Във връзка с постъпили запитвания, отправени към Националния
фонд „Култура“, от кандидатстващи по Програмата, бихме искали
уточним, че:
● „Декларация за самофинансиране“/ „Документи за съфинансиране,
уточняващи собствено финансиране или от други източници“
представлява декларация в свободен текст, която удостоверява, че
кандидатът ще осигури самоучастие за съответна сума, или декларация,
от която става ясно в какво ще се изрази самоучастието.
● Закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) може да се
отнася както към продукционните разходи, така и към структурните
разходи – в зависимост от тяхното предназначение.

● В случай на проблем с бюджетна матрица, моля, изтеглете пакета с
документи отново. Там ще откриете актуалния файл с бюджетната
матрица, озаглавен „МАТРИЦА БЮДЖЕТ – ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ
2022 OP“.
● В случай, че използвате версия на Еxcel преди 2016 г. при попълването
на бюджетната матрица, може да изпитате затруднения при вмъкването
на нови редове. Това е преодолимо, ако вмъквате редове между
съществуващи редове, а не добавяте редове след последния ред в
съответния раздел.
ВАЖНО: Напомняме Ви, че Националният фонд „Култура“ има нов
телефон, на който ще приема всички входящи обаждания: 0876880992.


Желаем успех на всички кандидати!
Екипът на НФК

Oще