triangle

НФК: АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Националният фонд „Култура“ уведомява Сектор „Култура“ и всички заинтересовани, че общественото обсъждане по схеми 3.1. и 3.2. от компонент 309 на Националния план за възстановяване и устойчивост (BG-RRP-11.016 Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“ и BG-RRP-11.017 Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“) вече приключи, получени са коментари и забележки, те са отразени в документацията по процедурите и пълният пакет за двете схеми е изпратен за съгласуване до Европейската комисия чрез Дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите на Република България. Предстои обявяването на прием и по тези две процедури, които ще предоставят отново възможност за безвъзмездно финансиране на културния сектор (ПИИ, проектни предложения).
Припомняме, че все още тече приемът на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по първите сесии на схемите 2.1. „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“ и 2.2. „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“.
Напомняме също така, че сроковете по изпълнението на грантовите схеми са значително напреднали. Обявяването на сесиите от процедурите за прием на ПИИ, подаването на проекти, разглеждането и оценяването на постъпилите проекти, одобряването на проектите, реализацията им, отчитането и финансирането на проектите и отчитането на НФК пред Европейската комисия трябва задължително да приключи до началото на 2026 г.
Националният фонд „Култура“ спазва всички съответстващи регламенти на Европейския съюз, всички относими нормативни и подзаконови актове от националното законодателство, както и необходимите формални съгласувания с отговорните по Плана държавни и европейски институции, по пътя на разработването, разписването и администрирането на процедурите от Плана за възстановяване и устойчивост. Националният фонд „Култура“ се води единствено от вменените му по закон задължения. Законовите изисквания за формалното съгласуване на процедурите са спазени, за което е налична кореспонденция между отговорните институции. По време на разработването документацията по първите две грантови схеми е изпратена за сведение и на Министерството на културата, както и на Управителния съвет на Фонда, но бележки и/или коментари от страна на Министерството или Управителния съвет не постъпват.
Всички изисквания, заложени в грантовите схеми, са дефинирани в самия Проект 42 (т.е. съгласувани са с Европейската комисия) и са съобразени с действащите регламенти на ЕС и българското национално законодателство. Петте грантови компонента от Проект 42 (308, 309, 310 и 311) са изначално и непроменяемо зададени в 18 сесии. Подчертаваме, че Проект 42 е разработен от представители на културния сектор и на институциите още през 2020 г. Тази разработка и последвалата нормативна уредба са фундаментът, който Националният фонд „Култура“ спазва.
Пример за това е изискването за задължителното обезпечаване на авансовите плащания чрез банкова гаранция. В резултат обаче и на общественото обсъждане НФК предлага и допълнителен инструмент в услуга на Сектор „Култура“ – застраховка гаранция. В социалните мрежи се разпространява манипулативно коментарът за недопускането на партньорства по схемите – партньорствата са разрешени, стига да не се ползват от безвъзмездното финансиране, т.е. може да има партньори, ако те са договорирани и съответно отчетени. Критерият за възраст на организациите е премахнат във всички схеми с изключение на грантова схема 2.1., където БФП е в размер до 500000 лв. и изискването за устойчивост на организациите при такъв размер е задължително. В този смисъл, грантовите схеми са разработени по начин, който да осигурява максимален брой кандидати и така да се насърчи конкуренцията, а не обратното – стеснен кръг от възможни бенефициенти. Тенденциозно се чете и чл. 132 от Регламент ЕС 1046/2018, в който се коментира, че изключение се прави при финансиране до 60 000 евро, но трябва да се има предвид, че това е така по отношение на срока на съхраняване на отчетните документи: от пет на три години. Грешно се разглежда като решение на НФК и интезитетът на държавната помощ – финансовото самоучастие на организациите е дефинирано в Проект 42 и в Оперативното споразумение, подписано от Министерството на финансите. Същото важи и за приложимия режим на държавни помощи. Целите на Проект 42 намират пълно съответствие и в предвидения обем от организациите, които да се възползват от Механизма.
Призоваваме всички, които подготвят свои проекти по публикуваните и предстоящите за публикуване процедури, да се запознаят с цялостната документация по схемите, както и с условията на Проект 42 от Националния план за възстановяване и устойчивост – всички те са публикувани в ИСУН 2020 и на Интернет страницата на Фонда. Механизмът е различен от регулярните програми на НФК, но и той има за ясна цел да подпомогне Сектор „Култура“.
Предвид политическата обстановка в страната и извънредните обстоятелства, оказващи влияние върху работата на Фонда, свързани с намеренията за незаконосъобразна подмяна на изпълнителния директор, Администрацията на Националния фонд „Култура“ информира общността, че към днешна дата не е насрочено заседание на Управителния съвет за гласуване на програмите по регулярната дейност на Фонда, за които нормативно определеният срок застрашително наближава. Припомняме, че според Закона за закрила и развитие на културата от 23 февруари 2024 г. поне до 1 септември 2024 г. не е налице законов механизъм за освобождаване на действащия или избор на нов изпълнителен директор, вкл. временно изпълняващ длъжността, нито от Управителния съвет, нито от Министъра на културата.
Независимо от предприеманите действия, съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове от страна на Администрацията на Фонда в началото на месеца, към настоящето екипът съвестно изпълнява задълженията и отговорностите си, за да осигури провеждането на конкурсните програми в срок въпреки критичните условия, които ще се отразят на цялостното изпълнение на процедурите. Уверяваме обществеността, че Националният фонд „Култура“ ще положи всички усилия творческите идеи на българските културни дейци да могат да се срещнат успешно с процедурите от Плана за възстановяване и устойчивост и регулярните програми на Фонда.
Администрацията на Националния фонд „Култура“

Oще