triangle

Прессъобщение

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО НА ФОНДАЦИЯ „ЕДНО ЗА КУЛТУРА
И ИЗКУСТВА“ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД „КУЛТУРА“

   Във връзка с разпространена в медиите тенденциозно представена
информация относно приключилото административно дело на Фондация
„Едно за култура и изкуства“ срещу Решение на Управителния съвет на
Националния фонд „Култура“ за приемане на резултатите по програма
„Едногодишен грант“ 2021 г. Националният фонд „Култура“ прави следното
изявление:


   На 01.12.2022 г. е постановено Решение на Върховния административен
съд, с което се оставя в сила Решение по адм. д. № 3242/2021 г. на
Административен съд Пловдив. Решението на Административен съд Пловдив
отменя Решение на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ от
24.11.2021 г., с което се отказва финансиране на проекта на Фондация „Едно
за култура и изкуства“ по програма „Едногодишен грант“ 2021 г., като
преписката е върната на Управителния съвет за ново разглеждане и
произнасяне.


   Посоченото отменително решение на съда по никакъв начин не
постановява, че проектът следва да бъде одобрен за финансиране. Също
така съдът не се произнася по съществото на спора, а единствено връща
преписката за ново произнасяне от страна на Управителния съвет на
Националния фонд „Култура“.


   В изпълнение на горепосоченото съдебно решение и предвид
представения от Фондация „Едно за култура и изкуства“ проект, който
не е одобрен за финансиране по програмата поради неспазване на
условията на конкурса заради липсата на документ за съфинансиране
при заложено самоучастие на кандидата в размер на 48 102 лв.,
Управителният съвет на Националния фонд „Култура“ повторно
разглежда проекта и с мотивирано решение се произнася, че проектът не
се одобрява за финансиране.

Oще