triangle

ПРОЕКТ 42 от НПВУ

Уважаеми български творци,

До 17.00 ч. на 24.04.2024 г. и до 17.00 ч. на 25.04.2024 г. културните организации могат да подават проектни предложения по първа сесия на Схема 2.2 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ и съответно по първа сесия на Схема 2.1 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“.  Финансовите средства, предвидени за разпределяне за първа сесия по схема 2.2, са 15 000 000 лв. от общ бюджет 22 534 000 лв. Финансовите средства, предвидени  за разпределяне за първа сесия по схема 2.1, са 1 800 000 лв. от общ бюджет 2 400 000 лв.

От 26.04.2024 г. културните организации ще имат възможност да подават нови  проектни предложения по втора сесия на Схема 2.2 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“, а от 29.04.2024 г. – по втора сесия на Схема 2.1 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“.   

На всички кандидати, подали проектни предложения до настоящия  момент, Националният фонд „Култура“ напомня, че обявяването на прием по схемите стана възможно след тяхното съгласуване с Министерство на финансите, съгласно изискванията на ПМС №114/2022 и че няма ограничение кандидат, подал проект по първа сесия, да кандидатства за финансиране с нов проект и в следващите сесии, които са официално обявени в Информационната система на Механизма – ИСУН 2020 със следните срокове за кандидатстване:

 

Схема 2.2 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Първа сесия: Начален срок:  22.02.2024 г., 23.45 ч.

Краен срок:  24.04.2024 г., 17.00 ч.

 

Втора сесия: Начален срок: 26.04.2024 г., 09.30 ч.

Краен срок: 02.07.2024 г., 17.00 ч.

 

Трета сесия: Начален срок: 04.07.2024 г., 09.30 ч.

          Краен срок: 02.09.2024 г., 17.00 ч.

 

Четвърта сесия: Начален срок: 04.09.2024 г., 09:30 ч.

    Краен срок: 06.11.2024 г., 17.00 ч.

 

Схема 2.1 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“

Първа сесия: Начален срок: 23.02.2024 г. 20.00 ч.

Краен срок: 25.04.2024 г. 17.00 ч.

Втора сесия: Начален срок: 29.04.2024 г. 09.30 ч.

Краен срок: 05.07.2024 г. 17.00 ч.

 

В съответствие с мисията на Проект 42 до настоящия момент всички усилия на екипа на Националния фонд „Култура“ са насочени към осигуряване на финансов ресурс от ПВУ в общ размер от 78 523 000 лв. за сектора на културните и творческите индустрии в законните срокове по Механизма.

Като поема своята отговорност във връзка с бъдещото администриране на всички процеси, свързани със схемите по ПВУ, Националният фонд „Култура“ следва режим на пълна прозрачност, като след приключване на приема по първите сесии на схеми 2.1 и 2.2, ще  оцени в най-кратки срокове подадените проектни предложения и ще предложи на одобрените културни организации договори за финансиране на проектите им по ПВУ.

Националният фонд „Култура“ следва да обяви най-скоро прием по вече съгласуваните в съответствие с изискванията на ПМС №114/2022 с Министерство на финансите схеми: 3.1 „Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“ с бюджет 12 000 000 лв. и 3.2 „Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“ с бюджет 9 532 000 лв.

Чрез предстоящото обявяване на прием по схеми 4.1 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Ново поколение местни политики за култура“ /програма/фонд „Култура“ за големи общини и 4.2 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура“/ програма/фонд „Култура“ за малки общини финансови средства от ПВУ в размер на 29 900 000 лв. ще достигнат до културните организации чрез финансиране на програми/фондове „Култура“ в общинските бюджети. За постигане на максимална обективност при разписване на условията за финансиране по двете схеми 4.1 и 4.2 екипът на НФК проведе през последните месеци интензивни срещи в цялата страна с представители на  общинските администрации с цел запознаване с индивидуалните нужди на сектора във всяка от тези общини.

Припомняме, че Националният фонд „Култура“ е определен за отговорно ведомство за изпълнение на ПВУ в частта за подпомогне на развитието и популяризирането на сектора на културните и творческите индустрии в България чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране от Механизма. В тази си роля Фондът следва и занапред да осигурява с действията си цялостен и адекватен отговор в унисон с националната ангажираност и акцент, поставен върху изпълнението на всички инвестиции и реформи, заложени в  Националния план за възстановяване и устойчивост.

Като основна институция, подкрепяща българската култура и изкуство, Националният фонд „Култура“  извърши активни действия по разработване на документацията за финансиране по схемите от ПВУ. Огромна отговорност и привилегия е Националният фонд „Култура“  да осигурява възможност пълният размер на средства от ПВУ по всички схеми реално да достигнат културните организации в страната ни, както и да предложи предвидения в Националния план за възстановяване и развитие нов демократичен, прозрачен и законосъобразен формат на финансирането с публични средства – държавни и европейски – на българската култура.

 

Екип на ПВУ

Национален фонд „Култура“

Oще