triangle

ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ“ – СТАТИСТИКА

Уважаеми кандидати,

Днес, 11.09.2023 г., изтече крайният срок за подаване на проектни предложения по програма „СЪЗДАВАНЕ“. По програмата кандидатстват общо 434 проекта в двете основни направления: „Устойчиви организации и фестивали“ и „Нови организации“.

Техническата комисия по Програмата започва своята работа днес. Тя извършва проверка за допустимост на кандидатите и подадените проекти и съответствието им с изискванията на обявения конкурс. Когато при извършване на проверката се констатира липса на задължителен документ, кандидатът се уведомява чрез електронната поща, посочена в профила му, за представяне на този документ в 3-дневен срок от получаване на уведомлението. След приключването на работата на Техническата комисия започва експертната оценка на проектните предложения.

Във връзка с проектната документация, предложена от Националния фонд „Култура“ по Програма „Създаване“, Фондът Ви уведомява, че таблицата на бюджетната матрица е проверявана многократно преди и по време на отварянето на Програмата за кандидатстване и е технически изправна. Националният фонд „Култура“ като официална държавна институция не използва стари или нелегални версии на софтуерните продукти, с които обработва документацията си. Евентуалното съобщение „#NAME?“ е възможно вследствие на различия във версиите. В този смисъл, ако сте изготвяли бюджета си на по-стара версия, то матрицата при отваряне от наша страна ще бъде вярно визуализирана.

По повод останалите грешки във формулите, за които получихме сигнали, отново напомняме, че те дават грешка само когато не са попълнени правилно, нарушено е процентното съотношение, съгласно Програмата, изтрити са редове или са засегнати индивидуални клетки при попълване на бюджетната матрица.

Напомняме Ви също така, че всички неизразходвани в дадена програма средства от бюджета за субсидии задължително се преразпределят към останалите направления и/или програми, където има класирани резерви. В този смисъл държавната субсидия за проекти в областта на културата и изкуствата, предоставена на Националния фонд „Култура“, ще бъде усвоена напълно, като се разпределя изцяло за кандидатствали през годината проектни предложения.

 

Желаем Ви успех!

Екипът на Националния фонд „Култура“

Oще