triangle

РАЗЯСНЕНИЕ - ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ

Във връзка с постъпили запитвания по програма  „Творчески стипендии", Националният Фонд „Култура"  прави следните уточнения:

 – Както е записано в условията на програмата, допустими кандидати са такива, които отговарят на следните критерии (цитат от стр. 2 от условията на програмата) :
„1. Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и изкуствата;
2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.;
3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или авторски договори;
4. Да не са в трудови правоотношения в качеството си на артист;
5. Да не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
6. Да не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19;
7. Не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване„

Условието кандидатите да са с начислени и изплатени данъчни задължения от авторски и/или граждански договори и да нямат доход от творческата си дейност над 50 хиляди лева, се проверява чрез служебна проверка от органите на НАП. Всяко лице, което е имало подобна дейност през предходната година, е длъжно да подаде своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до края на април 2022 г. Проверката се извършва въз основа на декларираното в същата декларация.

Казуси във връзка с неодобрение на кандидатури, които са отхвърлени с мотивацията „ Кандидатурата не отговаря на изискванията на програмата относно критериите за годишен доход и начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г., съгласно служебна проверка от органите на НАП„, касаят следните случаи:

Кандидатът няма доход от граждански и/или авторски договор за 2021 година, съответно няма никакви начислени данъци върху подобни доходи.

И/ИЛИ

Кандидатът не е подал своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

И/ИЛИ
Кандидатът има задължения за изминалата година.

И/ИЛИ
Кандидатът има над 50 000 лв. деклариран доход от своята творческа работа като свободен артист през изминалата година.

През юли месец стартират регулярните програми на НФК, като част от тях са насочени и към физически лица.

Очакваме Вашите кандидатури!

С уважение,
Екипът  на НФК

Oще