triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ“ ‘22

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Едногодишен грант “ ‘22 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите може да откриете ТУК.

 

 По Програмата

 - са постъпили общо 351 кандидатури, (Анимационно кино – 5, Архитектура – 1; Аудиовизуални изкуства – 29; Дигитални изкуства – 7; Дизайн – 4; Документално кино – 10; Игрално кино – 12; Изящни изкуства – 14; Интердисциплинарни проекти – 82; Културен мениджмънт – 14; Културна антропология – 1; Културно наследство – 10; Културно предприемачество – 10; Кураторска дейност- 1; Литература – 10; Музика – 52; Нови медии - 8; Приложни изкуства – 1; Танц – 15; Театър – 43; Фолклор – 10; Фотография – 8; Цирк – 4.)

 - са одобрени от Експертна комисия 57 проекта, на обща стойност 4 637 141, 71 лв. (в направления: Литература – 4; Театър – 11; Дизайн – 2; Интердисциплинарен проект – 10; Изящни изкуства – 6; Културно наследство – 2; Кино – 6; Фолклор – 1; Дигитални изкуства – 1; Музика – 7; Фотография – 2; Танц – 2; Аудиовизуални изкуства – 2; Културен мениджмънт - 1);

 - са одобрени 9 проекта като резерви, на обща стойност 717 788, 00 лв. (в направления: Културен мениджмънт – 1; Цирк – 1; Литература – 2; Игрално кино – 1; Интердисциплинарен проект – 3; Фотография – 1);

 - неодобрените кандидатури от Техническа комисия са 85, а от Експертна комисия са 200;

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ“ ’22:

 „…Предвид широкия съдържателен обхват, разнородните цели и сложността на програмата немалко кандидати не съобразяват своите проекти с основните условия за съдържателна допустимост – насоченост на програмата към активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 г., както и изискването за концептуално обоснована целогодишна програма в контекста на тригодишна стратегия за развитие на организацията.

     Характерът на програмата и най-вече възможността за целогодишна структурна подкрепа (за административен екип, поддържане на пространства, закупуване на ДМА и т.н.) предпостави при редица проекти изместване на фокуса от добре разработена програма за разнообразни творчески и други дейности по проекта върху опити (често самоцелни) да се аргументира необходимостта от включване на нови членове в административния екип, нуждата от допълнително оборудване или желанието да се изгради нова онлайн платформа, без това да е обвързано с конкретна, добре обоснована едногодишна програма от традиционни или нови за организацията културни дейности.

     Комисията констатира, че често срещана грешка при изграждане на бюджетите на проектите е неспазване на задължително изискуемото по програмата съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60% или 60/40%, в зависимост от това дали организацията е създадена преди или след 2015 г. На основание чл. 8а, ал. 2, т. 5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НФ „Култура“ неспазването на това изискване води до административна недопустимост. 

Условието за точно процентно съотношение при разпределението на различни типове разходи в бюджетната матрица подтиква редица кандидати към изкуствено завишаване на определени разходи или включването на необосновани разходи, или дори преднамереното позициониране на определен тип разходи в графи за друг (съответно с неубедителни опити да обосноват дадени структурни разходи като продукционни или обратното).

       По-мащабните проекти на утвърдени в своя сектор организации, предвиждащи богата целогодишна програма от творчески, образователни и други дейности, естествено, успяват да съберат значително по-голям брой точки при оценяването от по-малки по мащаб, но също качествени като замисъл проекти, доказващи висок артистичен и организационен потенциал. Съответно опитните дългогодишни организации имат значителна преднина пред по-младите организации, за които финансирането по програмата реално би спомогнало за разгръщане на техния потенциал и би благоприятствало тяхното устойчиво развитие. Залагането на различни изисквания за процентно съотношение на разходите в бюджета, съобразено с периода на съществуване на организациите, е адекватна и в значителна степен успешна стратегия за компенсиране на този дисбаланс…“

  

Резултатите са гласувани на продължаващо заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18 – 21 ноември 2022 г.

 

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

Екипът на НФК

Oще