triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА ПРЕВОДИ - 2022 г.

(english text below)

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Преводи“ – 2022 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите ще видите ТУК.

 

Брой подадени кандидатури: 34

Брой одобрени за финансиране кандидатури: 24

Брой неодобрени кандидатури: 4

Брой технически недопустими кандидатури: 6

 

Общ размер на финансирането по програмата: 300 000 лв.

Общ размер на финансирането на одобрените кандидати: 294126,69 лв.

Общ размер на исканото финансиране в цялата програма: 455491,68 лв.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Преводи“ – 2022 г.:

 

“Традиционно повечето кандидати са реномирани издателства със сериозен портфейл от преводни издания, предложените заглавията са от разнообразни жанрове в художествената литература, а преводачите – с квалификация и опит в превода от български език. Тъй като това е петото издание на Програмата, могат да се констатират няколко тенденции, върху които бихме искали да обърнем вниманието на Управителния съвет. При анализ в хронологичен план от създаването на Програмата до сега се наблюдава известна повтаряемост на издателствата. Традиционното добро партньорство има и негативни последици: подходът към изготвяне на документите за участие тази година изглежда по-скоро формален и не показва достатъчна задълбоченост и ангажираност с процеса на кандидатстване. Нещо повече, в някои кандидатури има очевидни неточности – граматически, стилистични, правописни и пунктуационни грешки, разминавания в шрифтове, копиране на текстове от предишни кандидатури и т.н. Затова препоръчваме да се изготви статистика за всички сесии по Програмата – по година, издателство, заглавие, автор, преводач и т.н. Подобна историческа информация ще позволи на Ръководството на Националния фонд „Култура“ да извършва текущ анализ и ежегодно да актуализира стратегическите цели и/или критериите и тяхната тежест с цел избягване на диспропорции. В допълнение, обобщената информация ще осигури сравнимост и проследимост на данните, а също и надеждна основа за оценяване на проектите от външните оценители. Тя ще помогне и при отчитането на проектите, като при акумулиране на определена сума към един и същ бенефициент би могло да се извършват допълнителни проверки за обоснованост на разходите или да се изискват допълнителни отчети. Препоръчително е да се проведе обучение от експерти на Националния фонд „Култура“/Министерството на културата за участници в процедурата за кандидатстване по Програмата в отделни модули, фокусирани съответно върху техническите изисквания към кандидатурите и съдържателния им аспект. Това ще повиши съзнанието на участниците за важността на формалните изисквания при кандидатстване за публично финансиране и ще допринесе за избягване на повтарящи се пропуски при изготвяне на конкурсните документи в бъдещи сесии. В допълнение, подобно обучение би насърчило кандидатстването на нови участници по Програмата.

 

Резултатите са гласувани на заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18 ноември 2022 г.

 

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати.

 

Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

Екипът на НФК

*********************************************************************************

The National Culture Fund announces the results of The Translations Grant Programme 2022 in descending order according to the average number of points received in compliance with the narrative evaluation given by the Programme's Experts' Committee.

 

Number of applications submitted: 34

Number of applications approved for funding: 24

Number of unapproved applications for funding: 4

Number of technically not acceptable applications: 6

 

Total budget of the programme: BGN 300 000 

Total funding for the approved applicants: BGN 294 126,69 

Total amount of funding requested for the whole programme: BGN 455 491,68 

 

Excerpt from the Chairperson of the Experts' Committee’s Report:

 

"Traditionally, most of the applicants are well-known publishers with a strong portfolio of translated works, the offered titles are of various genres in fiction, and the translators are qualified and experienced in translation from Bulgarian. As this is the fifth edition of the Programme, several tendencies can be identified to which we would like to draw the Board's attention. When analysed chronologically from the beginning of the Programme to the present, there can be outlined a certain repeatability of publishers. The traditionally good partnership also has negative consequences: the approach to the preparation of the application documents this year seems rather formal and does not show adequate profundity and commitment to the application process. Moreover, there are obvious mistakes in some applications - grammatical, stylistic, spelling and punctuation errors, mismatches in fonts, copying of texts from previous applications, etc. We therefore recommend that statistics be prepared for all sessions of the Programme - by year, publisher, title, author, translator, etc. Such historical information will allow the Board of the National Culture Fund to analyse on an ongoing basis and update the strategic objectives and/or criteria and their weight annually in order to avoid imbalances. In addition, the summary information will ensure comparability and traceability of data and will also provide a reliable basis for the evaluation of the projects by external evaluators. It will also help in project reporting, as additional verification on the justification of costs could be carried out or additional reporting required when a certain amount is predominantly accumulated to the same beneficiary. It is recommended to organise training by experts from the National Culture Fund/Ministry of Culture for the applicants of the Programme in separate modules focusing on the technical requirements for the applications and on the content of the applications. This will improve participants' awareness of the importance of formal requirements when applying for public funding and will contribute to avoiding repetitive mistakes in the preparation of application documents in future sessions. In addition, such training would encourage new applicants to the Programme."

 

The results were voted at a meeting of the Board of the National Culture Fund held on 18 November 2022.

 

The National Culture Fund team will contact all approved applicants with contract instructions and useful information.

 

The National Culture Fund Теам

Oще