triangle

Среща на НФК и Kultur|Lx

В рамките на проведената тричасова работна среща в Люксембург между Изпълнителния

директор на Националния фонд „Култура“, България, д-р Сава Драгунчев и г-жа Валери

Килез (Valérie Quilez), Координатор по международната дейност на Съвета по изкуствата

на Люксембург (Kultur|Lx, Art Council Luxembourg), бяха засегнати теми, свързани с опита

на двете финансиращи институции по отношение на програми за финансова подкрепа на

културния сектор, фокус и цели, оценка на проектни предложения както и възможност за

обмен между двете институции. Разгледани бяха проблемни аспекти на работата в двете

културни институции, както и стратегии за ефективното и ефикасно

разходване на увеличаващия се бюджет за култура в двете страни, вкл. и Плана за

възстановяване и устойчивост. Обсъдени бяха и конкретни стъпки в посока

взаимодействието между Националния фонд „Култура“ и люксембургския му аналог за

разработването на единна стратегия за развитието на независимите оператори на

културата и изкуствата на общоевропейско ниво.

Предстоят и поредица от разговори с членове на Международната федерация на съветите

по изкуствата и културните агенции (The International Federation of Arts Councils and Culture

Agencies, IFACCA) в рамките на деветата Световна среща за изкуства и култура през месец

май тази година.

Нуждата от диалог в международен контекст е свързана с все по-нарастващия интерес към

Националния фонд „Култура“ и значението му за българската култура. А като една от

основните финансиращи културата институции в България Националният фонд „Култура“

носи отговорността да извършва дейностите си в актуалността на времето и с мисия да

насърчава и опазва културното многообразие и развитие.

Oще