triangle

Важно съобщение!

Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи бенефициенти на Националния фонд „Култура“,

 

Във връзка с констатирани нарушения по отношение на оповестяването на подкрепата на Националния фонд „Култура“ бихме искали да Ви напомним, че извършваме проверка с цел контрол върху целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата за финансово подпомагане на проектите по програмите на Националния фонд „Култура“.

Уведомяваме Ви, че във връзка с гореизложеното се провежда продължаващ мониторинг по всички програми на Националния фонд „Култура“, както върху медийното отразяване, така и оповестяването  на Националния фонд „Култура“ чрез актуално лого на Фонда, и съобщение, че съответното събитие е в резултат на финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.

Мониторингът се осъществява под формата на:

  • Посещения на събитията;
  • Проверка по електронен път (изискване на информация по имейл/телефон);
  • Проверка на следните публикации: разгласяване сред медии, в социалните мрежи, сайтове, бюлетини и печатни рекламни материали;
  • Преглед на съдържателен отчет;
  • Проверка на проектната документация.

Обръщаме Ви внимание, че при осъществяването на мониторинга от страна на Националния фонд „Култура“ и при констатиране на неизпълнение на договора (неспазване на условието, че бенефициентът се задължава при организиране на всички събития през периода на договора по подходящ и съизмерим на финансовото участие на Националния фонд „Култура“ начин да представя логото на Националния фонд „Култура“, както и съобщение, че събитието е организирано с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“) Фондът пристъпва към едностранно разваляне на договора или не приема съдържателния отчет по него при вече изтекъл срок на действие на договора, като отпуснатото финансиране следва да бъде възстановено изцяло на НФК с предвидените в договора санкции.

Съгласно чл. 12 от Договора, сключен с Националния фонд „Култура“, неизпълнението на задължението по чл. 9, ал. 1 се смята и за неизпълнение на договора и се пристъпва към отговорностите, предвидени в чл. 14 на договора.

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата лицата, които разходват получените от Фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта. В случай, че сумите не бъдат възстановени, до изтичане на посочения в отправеното от НФК към неизправния бенефициент срок, Националният фонд „Култура“ своевременно ще предприеме действия за събирането им по съдебен път.

        

С уважение,

ЕКИПЪТ НА НФК

 

Oще