triangle

ЗЗРК: ПОЗИЦИЯ

В отговор на изказване на Председателя на Комисията по културата и медиите по време на пленарното заседание на Народното събрание на 09.02.2024 г. след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, Националният фонд „Култура“ дава следното пояснение:

По текстовете от Законопроекта, гласуван днес, не е изготвена предварителна оценка на въздействието, Мотивите към него са бланкетни, неотносими към съдържанието му и неоснователни,  по Проекта на Закон не са проведени обществени консултации и междуведомствено съгласуване. Националният фонд „Култура“ е основен инструмент, чрез който държавата предоставя финансова помощ за културния сектор, и пренебрегването на предвидения в Закона за нормативните актове ред за придвижване на Законопроекта представлява сериозно нарушение на процедурата по приемането му. Още повече, процедурата по приемането му изцяло противоречи на описаните в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ) цел и механизъм на законодателната реформа по отношение на Националния фонд „Култура“. Въпреки приключилата обществена поръчка за подготовка на предварителните етапи преди гласуването на Законопроекта, резултатите от тази поръчка не са използвани. Това се случва, без да се вземат под внимание изготвените сравнителен анализ със сходни институции в ЕС и проект на Закон, които струват на европейския данъкоплатец средства в размер на 45 000 лв.

Също така Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата не изпълнява задачата за усъвършенстване на управленския модел на НФК чрез ефективна деконцентрация на правомощията на Министъра на културата, свързани с механизмите за целево финансиране на културните организации, с висока степен на участие на заинтересованите българските културни организации и творци чрез Управителния съвет на Фонда.  

В тази връзка Дейност „Законодателна промяна в правната рамка на НФК“ по Проект 42 на Плана за възстановяване и устойчивост не може да се смята за изпълнена, тъй като предвидените в Закона за нормативните актове  дейности по междуведомствено съгласуване и предлагане за обществено обсъждане на изготвения по ПВУ проект на Закон не са предприети. Не е изпълнено и изискването на Плана за провеждане на реформа за повишаване на ефикасността и прозрачността на публичните разходи за култура на Фонда, а чрез него се намалява експертността на управителния орган на Националния фонд „Култура“, което го прави по-малко ефективен и не на последно място – обезсмисля предоставянето на средствата по ПВУ за изпълнение на обществената поръчка за законодателна промяна в правната рамка на Фонда.

По отношение на изказването, свързано с работата на Националния фонд „Култура“ като Структура за наблюдение и докладване, ясно следва да се заяви, че работата на НФК по ПВУ е значително напреднала. Въпреки забавеното от Министерството на финансите до м. април на 2023 г. Оперативно споразумение и забавянето заради поисканото от Министерството на културата удължаване на срока за обществено обсъждане, е проведена изключително широка информационна кампания из цялата страна и са изцяло изготвени условията на четирите грантови схеми с предстоящи 14 сесии за безвъзмездно финансиране на организации, съобразно всички изисквания както на Регламентите на ЕС, така  на действащото национално законодателство и указанията от страна на Министерството на финансите. Това са грантовите схеми „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“, „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“,  „Представяне пред българската публиката на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“ и „Представяне пред българската публиката на съвременни български продукции от сектора на КТИ“. Всички сесии по грантовите схеми ще бъдат пуснати през 2024 г. и тяхната реализация може да се проведе в срок.

Напреднала е работата по финализирането на грантовите схеми за общините, „Ново поколение местни политики за култура“, и се разработва Обучителната програма за нови управленски практики на културната администрация от държавния, общински и независим сектор. Противно на твърденията и на тиражираната тенденциозно информация, към настоящия момент Националният фонд „Култура“ категорично успява да осъществи всички действия, необходими за успешното реализиране на Плана за възстановяване и устойчивост в частта му, свързана с културата и изкуствата.

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/615857-natsionalen-fond-kultura-pozitsiya#%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 

Националният фонд "Култура"

Oще