triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА “ПУБЛИКИ ‘22”

На 20.10.2022 г. Управителният съвет на Националния фонд “Култура” прие резултатите по програма „ПУБЛИКИ `22“.
 
Резултатите и класирането по среден брой точки в Програма „ПУБЛИКИ `22“” може да видите ТУК.
 
Предлагаме на Вашето внимание и мнение на Експертната комисия по програма „ПУБЛИКИ `22“”:
 
“Основната цел на подобна програма трябва да подтиква културните организации към подобряване на тяхната работа с публиките, привличането на нови аудитории, използването на различни канали за комуникация и търсенето на обратна връзка от реалните публики на културните организации. Поради факта, че сега в програмата е зададен като основен приоритет „анализи и изследвания на публиките“ много често проектите се свеждат до предвидени анкети и/или социологически проучвания в едно или друго населено място. Това практически води до промяна на фокуса от дейността на културната организация към дейността на наетата социологическа агенция или експерти. Често в проектите не става ясно как резултатите от едно социологическо проучване ще повлияят на дейността на кандидатстващата културна организация. От друга страна, кандидатстващите с подобни проекти организации остават с впечатлението, че напълно отговарят на приоритетите на програмата. Предлагам приоритетите да се редактират така, че да се оценява активността на самата кандидатстваща организация – какви изменения и подобрения тя предлага в своята работа с оглед развитието на нейната публика и за привличането на нови аудитории.
В някои проекти се предлага достигането до публики с конкретна творческа проява. Подобни проекти категорично трябва да докажат иновативността на създавания културен продукт по отношение на публиките спрямо регулярната си културна / артистична дейност. Освен това оценителите трябва да имат достъп до някакъв конкретен материал — текстове, скици, експликации и т.н., за да могат да оценят качеството на културния продукт, който се предвижда да бъде създаден по проекта. “
 

ВАЖНО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ: Подписването на договорите по програма „ПУБЛИКИ `22“ следва да се случи двустранно и по електронен път. Екипът на НФК ще изпрати имейл с указания и информация до всички одобрени кандидати.

NB! Поради фактическо равенство в точките на проект PUB2022-1509-1337- 16702 и PUB2022-0709-1115- 16526 Управителният съвет на Националния фонд „Култура“ гласува за финансиране и проект PUB2022-0709-1115- 16526 в размер на 15000 лв. Разликата от индикативния размер на програмата и превишението заради равенството в точките ще бъде покрита от възстановени към Фонда неусвоени средства от бенефициенти.


Желаем Ви успех!
Екипът на НФК

 

Oще